Wij gaan met vakatie van 25/12/2023 tot en met 01/12/2024. Vanaf dinsdag 02/01/2024 zijn we weer bereikbaar.

 ALGEMENE VOORWAARDEN LVD-PUBLI BV

 

Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzonderingen, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of op om het even welk ander document gedrukt, worden als geschreven aanzien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever en op deze van om het even welke derde. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden om welke reden ook, niet van toepassing zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

 

OFFERTES EN BESTELLINGEN

 

Art.1 Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende voorraad. Zij zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen van onze leveranciers stijgen. Vermits de prijzen slechts onder voorbehoud gegeven worden, zijn wij niet verantwoordelijk voor vergissingen in de prijsopgave. De prijzen zijn zonder verbintenis voor wat nabestellingen betreft.

Art.2 De bestelling wordt pas definitief na ondertekening van onze orderbevestiging of na betaling van het voorschot tenzij anders aangegeven.

Art.3 De bestelling kan uitgevoerd worden tot uitputting van de voorraad of zolang de productie van betreffend model door onze leverancier niet werd stopgezet.

Art.4 Wanneer de koper een bestelling plaatst en daarna het contract verbreekt, dan hebben wij het recht om een schadevergoeding te eisen gelijk aan 30% van de bestelde goederen. Art.1152 van het B.W. is hier van toepassing. Werd op deze goederen een bedrukking of een andere vorm van gepersonaliseerd kenmerk aangebracht, zal het volledige bedrag verschuldigd zijn.

Art.5 De leveringstermijnen door LVD-Publi BV opgegeven moet gezien worden als bij benadering opgegeven, zonder dat uit dien hoofde enige verbintenis door LVD-Publi BV wordt aangegaan. De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. Vertraging in de levering geeft de klant behoudens andersluidend schriftelijk, uitdrukkelijk beding, geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding of weigering van de overeenkomst. De termijn kan worden verlengd in de mate waarbij de klant bij het inleveren van documenten, originelen, tekeningen of modellen, evenals het terugbrengen van verbeterde proeven, in gebreke is gebleven. Extra kosten kunnen aangerekend worden bij een verplichte kortere dan voorziene termijn. Goederen worden verzonden op risico van de klant.

Art.6 De verkoper heeft het recht het contract zonder enige schadevergoeding eenzijdig te verbreken of de leveringsdatum te verschuiven in geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd onder meer brand, oorlog, waterschade, onlusten, gebrek aan transport, staking, ziekte, tussenkomsten van de overheid, bevoorradingsmoeilijkheden, en dergelijke meer. Zelfs wanneer die overmacht zich voordoet bij onze leveranciers. Hetzelfde geldt indien vorige leveringen niet volledig betaald werden.

Art.7 In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering. Indien het voor de verkoper onmogelijk is om goederen aan te leveren, zij het door niet ophaling of door weigering van in ontvangst te nemen, kan hij zonder ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden, zonder afbreuk aan zijn recht tot schadevergoeding. Kosten en risico van opslag van de goederen vallen volledig ten laste van de koper en dienen vereffend te worden vooraleer de goederen worden vrijgegeven. Alleszins heeft de verkoper het recht de goederen te factureren.


KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID


Art.8 De waarborg op de door ons geleverde goederen beperkt zich tot deze ons toegekend door onze leverancier. En kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding, interesten of schadeloosstelling.

Art.9 Gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, doch in ieder geval binnen 8 dagen na voltooiing van het werk of na levering schriftelijk en gemotiveerd aan LVD-Publi BV worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of de geleverde zaken geacht worden, in goede staat en/of hoeveelheid te zijn aanvaard. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet. De klant kan goederen terugsturen enkel na onze uitdrukkelijke toestemming en voor zijn eigen rekening.  

Gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. LVD-Publi BV is slechts aansprakelijk voor diensten die het zelf uitvoert. Voor diensten die wij zelf aan derden uitbesteden kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld.
Art.10 Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum aan ons overgemaakt worden ; in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.

Art.11 Onze leveringen gebeuren afhaling in onze winkel. De verzending of het transport der goederen geschieden op risico van de koper. De vracht- en verpakkingskosten vallen te zijnen laste. De levering gebeurt alleen Franco indien overeengekomen, maar deze toezegging schrapt voor de koper geenszins de verantwoordelijkheid over de goederen. Elke terugzending van bestelde waren zonder onze uitdrukkelijke goedkeuring ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, noch geheel noch gedeeltelijk.

Art.12 De opdrachtgever die een drukopdracht in handen van LVD-PUBLI BV geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe bevoegd. Hij draagt, al dan niet samen met zijn eventuele lastgevers, alle verantwoordelijkheid t.o.v. LVD-PUBLI BV en t.o.v. derden. LVD-PUBLI BV heeft het recht de originele modellen van de klant als bewijsstuk in zijn bezit te houden. Gezien de wettelijke bepalingen op het gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven alle door LVD-PUBLI BV ontworpen modellen en ontwerpen zijn eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden, behoudens contractueel of gesigneerd gebruik. Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met om het even welk procedé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Zetwerk, clichés, ontwerpen, tekeningen, films, enz. door en/of voor LVD-Publi BV vervaardigd, maken deel uit van het materiaal van LVD-Publi BV. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na de levering van het werk, de afgifte niet van eisen. Behoudens voorafgaande overeenkomst zijn wij er niet toe gehouden, zetwerk, ontwerpen, clichés, films e.d. te bewaren. Indien de opdrachtgever een digitale opslag wenst van zijn zetwerk, ontwerpen enz. kan dit tegen kostprijs van het gebruikte digitale opslagmedium mits hij hierom uitdrukkelijk heeft verzocht bij het plaatsen van zijn bestelling. LVD-Publi BV houdt zich het recht voor zijn logo op discrete wijze als een handelsmerk op elk product aan te brengen.

Art.13 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de opmaak aan LVD-PUBLI BV vrijgelaten. De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande printproeven. Auteurscorrecties die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen tot gevolg hebben, worden in rekening gebracht à rato van 65,00 euro/uur. Het overmaken van de voor afdrukken gegeven proef of van de order tot afdrukken, ontslaat LVD-Publi BV van alle verantwoordelijkheid van na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De voor afdrukken gegeven proef blijft het eigendom van LVD-Publi BV en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting. Klachten betreffende fouten en vergissingen die niet op de voor afdrukken gegeven proef zijn verbeterd, worden niet in aanmerking genomen. De mondeling meegedeelde verbeteringen worden, in geval van betwisting, slechts erkend in geval zij schriftelijk bevestigd worden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de foute uitvoering ten gevolge van een onvolledige of verkeerde briefing, alsook niet voor de daaruit vloeiende rechtstreekse of onrechtstreekse schade. LVD-Publi BV wijst verder alle verantwoordelijkheid af voor vergissingen en tekortkomingen die voortvloeien uit onvoldoende aanwijzingen, twijfelachtige, slecht geschreven of onvolledige teksten. Bij de reproductie hebben wij de vrijheid om aanpassingen te doen inzake scherpte, densiteit, rasterlignatuur, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan het machinepark of aan de aard van het uit te voeren werk zijn toegelaten.


BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD


Art.14 Tenzij anders bedongen zal bij elke bestelling aan de verkoper een voorschot gelijk aan een derde van het totaalbedrag betaald worden, en het volledige saldo ervan bij levering, zelfs als het een deellevering betreft en nog goederen moeten nageleverd worden.

Art.15 Al onze facturen zijn netto contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders vermeld wordt in tussen partijen bindende stukken, of een vervaldatum vermeld werd op de factuur. Bij de eerste bestelling is de factuur altijd volledig betaalbaar bij levering, zelfs tegen rembours.

Art.16 Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven -voor rekening en risico van de koper- in hun totaliteit met inbegrip van rente en kosten onze volledige en uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar vermogen bij afwijking van art.1583 van het B.W. ; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

Art.17 Cheques, wissels of andere betaaltechnieken gelden slechts als betaling na hun inlossing en brengen noch vernieuwing noch afwijking mede. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper.

Art.18 De koper wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat deze volledig afbetaald zijn ; tot zolang staat hij in om ons eigendomsvoorbehoud te vrijwaren.


SCHADELOOSSTELLINGEN EN ONTBINDING


Art.19 Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als de volledige maand aangerekend worden. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur doet de toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van alle andere - zelfs niet vervallen – facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art.20 Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15% per jaar van het factuurbedrag, met een minimum van 100 Euro per factuur, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering, dit bij toepassing van art.1147 B.W. en 1152 B.W. Dit geldt zelfs wanneer er wissels worden getrokken.
Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan derhalve uitdrukkelijk akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en deze bij afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verkoper heeft, onverminderd zijn recht om de vergoeding te eisen van door hem geleden schade, ten alle tijden het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk en zonder ingebrekestelling, te ontbinden door middel van eenvoudige kennisgeving bij overmacht, onmogelijk te leveren ingevolge heirkracht, faillissement, concordaat, vereffening, beslag of goederen, protest of wissels en solvabiliteitsproblemen van de koper.


BEVOEGDHEID

 

Art.21 Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. Betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. Het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst. De aanvaarding van wissels of gelijkaardige verandert voorgaande niet. De nietigheid van een clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

 

 LVD-Publi BV gevestigd te Hoeikensstraat 5 unit 17 B-2830 Willebroek

 Btw nummer BE 0502.390.912