top of page

Algemene voorwaarden

Bij gebrek aan een specifieke schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzonderingen, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens de onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden, vermeld op of als bijlage bij briefpapier, offertes, facturen of enig ander document, worden beschouwd als zijnde geschreven en volledig aanvaard door de ontvanger die ze zonder bezwaar aanvaardt. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever en enige derde partij.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing zijn, blijven de overige bepalingen desondanks geldig.

Offertes en bestellingen.

 • Onze offertes zijn vrijblijvend en afhankelijk van beschikbare voorraad. Ze kunnen worden herzien in het geval van prijsstijgingen bij onze leveranciers. Aangezien de prijzen slechts onder voorbehoud worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de prijsopgave. De verstrekte prijzen zijn niet bindend voor nabestellingen.

 • De bestelling wordt als definitief beschouwd na ondertekening van onze orderbevestiging of na betaling van het vereiste voorschot, tenzij anders aangegeven.

 • De uitvoering van de bestelling is afhankelijk van beschikbare voorraad en blijft mogelijk zolang de productie van het betreffende model door onze leverancier niet is stopgezet.

 • Indien de koper een bestelling plaatst en vervolgens het contract verbreekt, behouden wij het recht om een schadevergoeding te eisen gelijk aan 30% van de waarde van de bestelde goederen. Conform Artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek is deze bepaling van toepassing. In het geval van goederen waarop bedrukking of een andere vorm van gepersonaliseerd kenmerk is aangebracht, wordt het volledige bedrag verschuldigd.

 • De door LVD-Publi BV opgegeven leveringstermijnen moeten worden beschouwd als bij benadering, zonder dat hieruit enige verbintenis door LVD-Publi BV voortvloeit. De bij de bestelling uitdrukkelijk overeengekomen termijnen beginnen pas te lopen vanaf de werkdag volgend op de afgifte van de benodigde elementen. Vertraging in de levering geeft de klant, behoudens andersluidend schriftelijk, uitdrukkelijk beding, geen recht op schadevergoeding, ontbinding of weigering van de overeenkomst. De termijn kan worden verlengd indien de klant bij het aanleveren van documenten, originelen, tekeningen of modellen, evenals bij het retourneren van verbeterde proeven, in gebreke is gebleven. Extra kosten kunnen in rekening worden gebracht bij een verplicht kortere dan voorziene termijn. Goederen worden verzonden op risico van de klant.

 • te verschuiven zonder enige schadevergoeding in geval van overmacht. Overmacht omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, situaties zoals brand, oorlog, waterschade, onlusten, gebrek aan transport, staking, ziekte, tussenkomsten van de overheid, bevoorradingsmoeilijkheden, en soortgelijke omstandigheden. Dit geldt zelfs wanneer overmacht zich voordoet bij onze leveranciers. Dezelfde regeling is van toepassing indien vorige leveringen niet volledig zijn betaald.

 • Bij levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering. Indien het voor de verkoper onmogelijk is om de goederen aan te leveren, hetzij door niet-ophaling of weigering van inontvangstneming, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, zonder afbreuk te doen aan zijn recht op schadevergoeding. Kosten en risico's van opslag van de goederen vallen volledig ten laste van de koper en dienen te worden voldaan voordat de goederen worden vrijgegeven. In elk geval heeft de verkoper het recht de goederen te factureren.

 • Onze garantie op geleverde goederen is beperkt tot die welke door onze leverancier is toegekend. Deze garantie geeft in geen enkel geval recht op vergoeding, rente of schadeloosstelling.

 • Eventuele gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking, of zodra ze redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, doch in ieder geval binnen 8 dagen na voltooiing van het werk of na levering, schriftelijk en gemotiveerd aan LVD-Publi BV te worden gemeld. Bij nalaten van een tijdige melding worden het werk of de geleverde zaken geacht, in goede staat en/of hoeveelheid te zijn aanvaard. Deze meldingsplicht geldt eveneens uitdrukkelijk voor verborgen gebreken. Klachten schorsen de betalingsverplichting niet. De klant kan goederen alleen retourneren na onze uitdrukkelijke toestemming en voor zijn eigen rekening.

  Gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. LVD-Publi BV is uitsluitend aansprakelijk voor diensten die het zelf uitvoert. Voor diensten die wij zelf aan derden uitbesteden, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld.

 • Eventuele opmerkingen en beperkingen met betrekking tot de factuur en/of de daarin vermelde algemene voorwaarden dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven aan ons te worden medegedeeld. Wat betreft de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.

 • Onze leveringen vinden plaats via afhaling in onze winkel. Het verzenden of transporteren van goederen geschiedt op risico van de koper. Vracht- en verpakkingskosten zijn voor rekening van de koper. Levering geschiedt alleen Franco indien overeengekomen, maar deze toezegging ontslaat de koper niet van de verantwoordelijkheid voor de goederen. Elke retourzending van bestelde waren zonder onze uitdrukkelijke goedkeuring ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, noch geheel noch gedeeltelijk.

 • De opdrachtgever die een drukopdracht aan LVD-PUBLI BV verleent, wordt verondersteld bevoegd te zijn. Hij draagt, al dan niet samen met eventuele lastgevers, alle verantwoordelijkheid tegenover LVD-PUBLI BV en derden. LVD-PUBLI BV heeft het recht originele modellen van de klant als bewijsstuk in zijn bezit te houden.

  In overeenstemming met wettelijke bepalingen omtrent artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging blijven alle door LVD-PUBLI BV ontworpen modellen en ontwerpen eigendom van LVD-PUBLI BV en mogen ze niet worden nagemaakt of nagedrukt, behoudens contractueel of gesigneerd gebruik. Het dupliceren of imiteren in welke vorm dan ook en met welke methode dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, wordt beschouwd als een daad van namaak of oneerlijke concurrentie.

  Zetwerk, clichés, ontwerpen, tekeningen, films, enz., vervaardigd door en/of voor LVD-Publi BV, maken deel uit van het materiaal van LVD-Publi BV. Tenzij anders overeengekomen, heeft de opdrachtgever geen recht op afgifte voor of na levering van het werk. Zonder voorafgaande overeenkomst zijn wij niet verplicht zetwerk, ontwerpen, clichés, films, etc. te bewaren. Indien de opdrachtgever digitale opslag wenst, kan dit tegen kostprijs van het gebruikte digitale opslagmedium, mits uitdrukkelijk verzoek bij het plaatsen van de bestelling.

  LVD-Publi BV behoudt het recht om zijn logo op discrete wijze als handelsmerk op elk product aan te brengen.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort en de opmaak vrijgelaten aan LVD-PUBLI BV. De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande printproeven. Auteurscorrecties die leiden tot wijzigingen, aanvullingen of weglatingen worden in rekening gebracht à rato van €65,00 per uur.

  Het overhandigen van de proef voor afdrukken of de order tot afdrukken ontslaat LVD-Publi BV van alle verantwoordelijkheid voor fouten of omissies die na het drukken worden vastgesteld. De proef voor afdrukken blijft eigendom van LVD-Publi BV en dient als bewijsmiddel bij betwisting. Klachten met betrekking tot fouten en vergissingen die niet zijn gecorrigeerd op de proef voor afdrukken worden niet in overweging genomen. Mondelinge correcties worden slechts erkend indien schriftelijk bevestigd in geval van betwisting.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten als gevolg van onvolledige of onjuiste instructies, noch voor directe of indirecte schade als gevolg daarvan. LVD-Publi BV wijst alle verantwoordelijkheid af voor vergissingen en tekortkomingen die voortvloeien uit onduidelijke, slecht geschreven of onvolledige teksten. Bij de reproductie behouden wij ons het recht voor aanpassingen te doen op het gebied van scherpte, densiteit, rasterlignatuur, toon- en kleurweergave. Afwijkingen, inherent aan het machinepark of de aard van het werk, zijn toegestaan.

Betaling en eigendomsvoorbehoud

 • Tenzij anders overeengekomen, dient bij elke bestelling aan de verkoper een voorschot van een derde van het totaalbedrag te worden betaald. Het resterende saldo moet volledig worden voldaan bij levering, zelfs in het geval van deelleveringen waarbij nog goederen moeten worden nageleverd.

 • Alle facturen zijn netto contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen in bindende documenten tussen de partijen of indien een vervaldatum expliciet op de factuur is vermeld. Bij de eerste bestelling is de factuur altijd volledig betaalbaar bij levering, zelfs bij rembours.

 • Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven - voor rekening en risico van de koper - in hun totaliteit, inclusief rente en kosten, onze volledige en exclusieve eigendom, en vormen onvervreemdbaar vermogen, met afwijking van Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Eventueel betaalde voorschotten dienen als vergoeding voor kosten en winstderving. In geval van niet-tijdige betaling door de koper kan de verkoper de geleverde goederen onmiddellijk terugvorderen zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

 • Cheques, wissels of andere betaaltechnieken gelden slechts als betaling na hun inlossing en brengen geen vernieuwing of afwijking met zich mee. Eventuele kosten ervan komen ten laste van de koper.

 • De koper wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat deze volledig zijn afbetaald. Tot dat moment is de koper verantwoordelijk voor het handhaven van ons eigendomsvoorbehoud.

Schadeloosstellingen en ontbinding

 • Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling, op het factuurbedrag een conventionele intrest van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Deze intrest wordt berekend vanaf de dag van afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur doet de toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van alle andere - zelfs niet vervallen – facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 • Bovendien wordt het factuurbedrag automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% per jaar van het factuurbedrag, met een minimum van 100 Euro per factuur, als forfaitaire en onherroepelijke schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering. Dit vindt plaats krachtens artikel 1147 B.W. en 1152 B.W., zelfs in geval van het trekken van wissels.

  Deze vergoeding is verschuldigd bovenop de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan uitdrukkelijk akkoord dat deze vergoeding als forfaitair wordt beschouwd en, in afwijking van artikel 1231 B.W., niet kan worden gewijzigd, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk is. De verkoper behoudt, onverminderd zijn recht om een vergoeding te eisen voor door hem geleden schade, te allen tijde het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk en zonder ingebrekestelling te ontbinden door middel van eenvoudige kennisgeving bij overmacht, onmogelijkheid tot leveren als gevolg van heirkracht, faillissement, concordaat, vereffening, beslag op goederen, protest van wissels en solvabiliteitsproblemen van de koper.

Bevoegdheid

 • Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. Betwistingen vallen zonder uitzondering onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. Het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst. De aanvaarding van wissels of gelijkaardige verandert het voorgaande niet. De nietigheid van een clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

bottom of page