Art. 1 – Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzonderingen, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of op om het even welk ander document gedrukt, worden als geschreven aanzien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever en op deze van om het even welke derde. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden om welke reden ook, niet van toepassing zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

Art. 2 – De offertes van LVD Publicity, evenals de door hem verstrekte gegevens en bijlagen, gelden ten titel van inlichting en binden LVD Publicity niet.  Alle offertes zijn vrijblijvend en verplichten LVD Publicity niet tot uitvoering van de vooropgestelde opdracht.  Alle bedingen betreffende de leveringstermijn dienen beschouwd te worden als gedaan ten aanwijzende titel.  De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van wettelijke lasten en taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.  De prijzen vermeld op de offerte gelden enkel voor de omschreven bewerkingen of diensten en gelden, tenzij uitdrukkelijke anders luidende bepalingen gedurende 30 dagen vanaf de datum van offerte.  Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.  Alle benodigdheden (waaronder koerierdiensten) worden beschouwd als verbruiksgoederen en worden steeds afzonderlijk gefactureerd. LVD-PUBLICITY zal slechts gebonden zijn door een bestelling nadat het deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

Art. 3 – De opdrachtgever die een drukopdracht in handen van LVD-PUBLICITY geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe bevoegd. Hij draagt, al dan niet samen met zijn eventuele lastgevers, alle verantwoordelijkheid t.o.v. LVD-PUBLICITY en t.o.v. derden.  LVD-PUBLICITY heeft het recht de originele modellen van de klant als bewijsstuk in zijn bezit te houden.  Gezien de wettelijke bepalingen op het gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven alle door LVD-PUBLICITY ontworpen modellen en ontwerpen zijn eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden, behoudens contractueel of gesigneerd gebruik.  Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met om het even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.  Zetwerk, clichés, ontwerpen, tekeningen, films, enz. door en/of voor LVD Publicity vervaardigd, maken deel uit van het materiaal van LVD Publicity De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na de levering van het werk, de afgifte niet van eisen. Behoudens voorafgaande overeenkomst is LVD Publicity er niet toe gehouden, zetwerk, ontwerpen, clichés, films e.d. te bewaren. Indien de opdrachtgever een digitale opslag wenst van zijn zetwerk, ontwerpen enz. kan dit tegen kostprijs van het gebruikte digitale opslagmedium mits hij hierom uitdrukkelijk heeft verzocht bij het plaatsen van zijn bestelling. LVD Publicity houdt zich het recht voor zijn logo op discrete wijze als een handelsmerk op elk product aan te brengen.

Art. 4 – Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de opmaak aan LVD-PUBLICITY vrijgelaten. De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande printproeven. Auteurscorrecties die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen tot gevolg hebben, worden in rekening gebracht à rato van 50,00 euro/uur. Het overmaken van de voor afdrukken gegeven proef of van de order tot afdrukken, ontslaat LVD Publicity van alle verantwoordelijkheid van na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De voor afdrukken gegeven proef blijft het eigendom van LVD Publicity en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.  Klachten betreffende fouten en vergissingen die niet op de voor afdrukken gegeven proef zijn verbeterd, worden niet in aanmerking genomen. De mondeling meegedeelde verbeteringen worden, in geval van betwisting, slechts erkend in geval zij schriftelijk bevestigd worden. LVD Publicity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de foute uitvoering ten gevolge van een onvolledige of verkeerde briefing, alsook niet voor de daaruit vloeiende rechtstreekse of onrechtstreekse schade LVD Publicity wijst verder alle verantwoordelijkheid af voor vergissingen en tekortkomingen die voortvloeien uit onvoldoende aanwijzingen, twijfelachtige, slecht geschreven of onvolledige teksten. Bij de reproductie heeft LVD-PUBLICITY de vrijheid om aanpassingen te doen inzake scherpte, densiteit, rasterlignatuur, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan het machinepark of aan de aard van het uit te voeren werk zijn toegelaten.

Art. 5 – De leveringstermijnen door LVD Publicity opgegeven moet gezien worden als bij benadering opgegeven, zonder dat uit dien hoofde enige verbintenis door LVD Publicity wordt aangegaan. De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte  van de nodige elementen volgt.  Vertraging in de levering geeft de klant behoudens andersluidend schriftelijk, uitdrukkelijk beding, geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding of weigering van de overeenkomst. De termijn kan worden verlengd in de mate waarbij de klant bij het inleveren van documenten, originelen, tekeningen of modellen, evenals het terugbrengen van verbeterde proeven, in gebreke is gebleven. Extra kosten kunnen aangerekend worden bij een verplichte kortere dan voorziene termijn. Goederen worden verzonden op risico van de klant.

Art. 6 – Alle betalingen, welke voortspruiten uit onze commerciële verbintenissen zijn betaalbaar op rekening van LVD Publicity, volgens de op de factuur vermelde vervaldag. Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder korting en zonder afhouding op de vastgestelde prijs, tenzij anders gespecificeerd. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest  verschuldigd van 10% per jaar.  De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige actie nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Administratiekosten voor herinneringsschrijven worden aangerekend aan 30 euro per aangetekend schrijven. Bovendien zal bij gebreke aan betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50 euro.  In geval de facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering, op nog niet geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na totale levering. In geval van niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen, houdt LVD Publicity zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op het ogenblik in zijn bezit zijn tegenover de schuldenaar en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling of de uitvoering wordt geschorst, zal de facturatie geschieden op het stadium van uitvoering waarin de goederen zich bevinden. Als de kredietwaardigheid van de klant om één of andere reden aangetast blijkt of de opdracht een dergelijke omvang of termijn in beslag neemt dat LVD Publicity  belangrijke kosten of risico’s dient te dragen kan deze laatste een voorschot van 25% eisen. Bij het stellen van een waarborg vallen de kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij contractbreuk zal het gestorte voorschot als verworven worden beschouwd voor de reeds gemaakte kosten. Alle andere kosten worden afzonderlijk aangerekend. De geleverde goederen blijven eigendom van LVD-PUBLICITY, tot de volledige betaling van de prijs.

Art. 7 – Op straffe van verval van recht moet de klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document of bij ontstentenis hiervan vanaf de ontvangst van de factuur.  Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van  het geheel tot gevolg. Gebreke aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. LVD Publicity is slechts aansprakelijk voor diensten die het zelf uitvoert.  Voor diensten die LVD Publicity zelf aan derden uitbesteed kan LVD Publicity niet verantwoordelijk worden gesteld.

Art. 8 – Op de overeenkomsten met LVD Publicity is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechtbank van Antwerpen is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen de opdrachtgever en LVD-PUBLICITY, zelfs wanneer de opdrachtgever een vestiging buiten Antwerpen heeft.

 

Art. 9 (placemats/menuboeken restauranthouder)

Op de overeenkomsten met de restauranthouder zoals omschreven verbind deze zich er toe de placemats en evt. menuboeken te gebruiken met een minimum periode van 1 kalenderjaar na de levering van de goederen , de oplage van de goederen worden besproken en vastgelegd, geschat op basis van eerdere bestellingen of op vraag van de  restauranthouder . Hiervoor is LVD Publicity dus niet verantwoordelijk indien hier er een mis schatting is gemaakt. Indien het geval van tekort van placemats/menuboeken is de restauranthouder verplicht LVD Publicity Y schriftelijk op de hoogte te brengen en kan dan een bijstelling worden geplaatst , doch op de kosten van restauranthouder . gezien op voorhand een reële behoefte analyse is gebeurd . Indien LVD Publicity signalen of klachten van zijn adverteerders over niet of wangebruik van de geleverde goederen ontvangt  zal de restauranthouder door  LVD Publicity schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit , na de 2de klacht zal er overgaan worden tot ingebrekestelling van de restauranthouder, dit kan leiden tot terugvordering van de volledige kostprijs van de goederen eveneens terugbetaling van de verkochte advertenties als verkoop prestaties en ontwerp kosten .  deze bedragen worden vrijgegeven bij de ingebrekestelling en op vraag van de restauranthouder .

Bij diefstal brand of schade aan de goederen zal de restauranthouder zijn brand of diefstal verzekering aanspreken .en houd zich er aan op LVD Publicity schriftelijk op de hoogte te stellen en de periode dat de goederen actief zijn zal het contract verlengd worden.  hier kan LVD Publicity helaas niet garant voor staan . het ontwerp van de goederen zal per mail worden overgemaakt aan de restauranthouder door LVD Publicity indien wij binnen de 48u na het ontwerp geen reactie mogen ontvangen zullen wij dit als goedgekeurd aanschouwen. Drukfouten zullen zowel door de restauranthouder als LVD Publicity worden gecontroleerd maar de uiteindelijke goedkeuring komt van de restauranthouder dus zal hiervoor verantwoordelijk zijn . de kwaliteit van de aangeleverde bestanden door de adverteerders zal bepalen hoe goed wij de goederen kunnen afleveren.

Art. 10 (placemats/menuboeken adverteerder )

Op de overeenkomsten met de adverteerder ,

zoals omschreven verbind de restauranthouder zich er toe de placemats en evt. menuboeken te gebruiken met een minimum periode van 1 kalenderjaar na de levering van de goederen . Indien er klachten zijn over niet of wangebruik van de geleverde goederen is de adverteerder geacht om LVD Publicity schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit . Hierop zal LVD Publicity de restauranthouder schriftelijk op de hoogte brengen en met de feiten confronteren. Deze zal niet leiden tot terugbetalen van de advertentie , tenzij anders beslist door LVD Publicity.  Bij diefstal brand of schade aan de goederen zal de adverteerder op de hoogte worden gesteld door LVD Publicity.

Het aanleveren van de advertentie zal zoals vastgelegd in de overeenkomst in digitaal formaat worden aangeleverd onder volgende richtlijnen:

Aanleveren van de advertentie moet steeds in het afgesproken formaat zijn als drukklare pdf (hoge resolutie.). Indien LVD Publicity aanpassingen dient te  doen aan de advertentie zal dit een meerkost zijn van €50/uur.

Samenstellen van advertentie kan gebeuren indien Bij aanleveren van logo : enkel afdoende zijn EPS, TIFF,PNG of hoge resolutie JPG.

Idem voor het aanleveren van grafisch of foto materiaal (sfeerfoto of vectoriële bestanden) het samenstellen van de advertentie zal een meerkost zijn van €50/uur.

Indien er geen van bovenstaande bestanden kunnen geleverd worden  zal  LVD Publicity zelf een advertentie opmaken met enkel naamsvermelding.

Het ontwerp van de van de  zal per mail worden overgemaakt aan de adverteerder door LVD-PUBLICITY indien wij binnen de 48u na het ontwerp geen reactie mogen ontvangen , zullen wij dit als goedgekeurd aanschouwen. Drukfouten dienen te worden gecontroleerd  door de adverteerder , de uiteindelijke goedkeuring komt van de adverteerder dus zal hiervoor dan ook alleen verantwoordelijk zijn .

 LVD Publicity is een handelsbenaming voor Lindsy Van Damme éénmanszaak gevestigd te Prins Albertlaan 6a 2880 Bornem.  Btw nummer BE 0887.864.160