algemenevoorwaarden

Algemene bepalingen
In afwezigheid van bijzondere voorwaarden voortvloeiende uit de briefwisseling van de partijen, worden onderstaande algemene voorwaarden voor leveringen en werkopdrachten, op of in bijlage van briefhoofden, offertes, facturen of andere om ’t even welke documenten gedrukt, als geschreven aanzien en moeten beschouwd worden als in hun geheel en zonder enige afwijking aangenomen door degenen die ze zonder verzet in ontvangst genomen hebben.
Bij ontstentenis van bijzondere en uitdrukkelijke voorwaarden, worden de volgende schikkingen algemeen in het drukkerijbedrijf toegepast en bepalen het gebruik dat door leveranciers en opdrachtgevers, tot regeling van hun wederzijdse betrekkingen, is aangenomen. Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.
Art1.
Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven: onder leveranciers degene die de order heeft aanvaard.
Offertes en bestellingen
Art2.
Een offerte-aanvraag door een opdrachtgever bij een leverancier verricht zonder hem nadien de bestelling toe te vertrouwen, geeft de leverancier het recht tot een forfaitair bedrag van 12.39€, voor de kosten van opmaak van deze offerte aan te rekenen. Het overhandigen aan de leverancier van een model of kopij met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Alle bedingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel.
Art3.
De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of de prijzen der grondstoffen stijgen. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van mogelijke lasten en taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.
Art4.
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen en overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Voor alle bedragen onder de 74.37€, worden 7.44€ administratiekosten aangerekend.

Reproductierechten en vermeldingen van de naam van de leverancier
Art5.
De opdrachtgever die een druk- of reproductieopdracht geeft wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt, gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.
Art6.
Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, interpretaties en schikkingen, welke ook gebruikte techniek weze, zijn uitsluitend eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om ’t even welke vorm en met even welk procedé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen van zetwerk, clichés, flans, stenen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, enz, maakt op zich zelve, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.
Art7.

Zetwerk, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, enz., door en/of voor de leverancier vervaardigd, maken deel uit van het materiaal van de laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er behoudens tegenstrijdig beding, vóór of na de levering van het werk, de afgifte niet van eisen.
DRUKPROEVEN
ART 8.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals van de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.
ART9.
De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten t.w. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen.
Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen tot gevolg hebben, worden in rekening gebracht.
Art.10
Het overmaken van de voor afdrukken gegeven proef of van de order tot afdrukken, behoorlijk ondertekend en gedateerd, ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De voor afdrukken gegeven proef blijft het eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel ingeval van betwisting. Klachten betreffende fouten en vergissingen die niet op de voor afdrukken gegeven proef mochten verbeterd geweest zijn, worden niet in aanmerking genomen.
De mondeling medegedeelde verbeteringen worden ingeval van betwisting, slechts erkend wanneer zij schriftelijk bevestigd zijn geweest.
BEWARING
Art 11.
Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden zetsels, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, enz. te bewaren. Wanneer de bewaring overeengekomen is, geeft zij aanleiding tot een toeslag, berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra-werkzaamheden.
LEVERINGSTERMIJN
Art12.
Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht – zoals onmogelijkheid tot uitvoering ingevolge algemene of gedeeltelijke staking of lock-out hetzij, in onze instellingen, hetzij in deze bevoorraders, onlusten, oproer, ongevallen machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemies, brand, enz. – kunnen beïnvloed worden, kunnen zij niet als een uitdrukkelijke verbintenis beschouwd worden. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering, noch tot schadevergoeding. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgeer bij het inleveren van de documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de order tot afdrukken, in gebreke is gebleven. Deze vertraging vanwege de opdrachtgever kan eveneens grond opleveren tot schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen en materieel. De bij de bestelling voorziene termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.
AFWIJKINGEN
Art13.
Daar de leverancier zicht te behouden heeft aan de voorschriften en gebruiken van de papiernijverheid, o.m.
-een speling van 5% op het riemgewicht:

-het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden:
-de juistheid en de eenvormigheid van de tinten, dewelke niet zijn gewaarborgd, zijn dezelfde voorschriften en gebruiken van toepassing ten overstaan van de opdrachtgever. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren en de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten toegelaten worden. Bovendien is het leveren van 10% meer of minder van de bestelde hoeveelheid toegelaten. Deze afwijking is voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of een bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen de eenheidsprijs aangerekend.
KLACHTEN – VERANTWOORDELIJKHEID
Art14.
Om geldig te zijn, moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen, die op levering volgen, geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benuttiging van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg; gebreken aan deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.
Art15.
Bij niet conforme levering ingevolge vergissingen, slechte afwerking, enz. is de leverancier nooit verder aansprakelijk dan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs van het niet conforme gedeelte van de koop. De leverancier wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.
WASVOORSCHRIFTEN
Alle door de leverancier bedrukte kleding en textiel mag maximum op 40° gewassen worden.
Zonder voorafgaandelijk drukproeven en wastesten geeft de leverancier geen garantie op de was-echtheid van alle te bedrukken stoffen en weefsels, in hoofdzaak synthetische of voor waterdichtheid behandelde materialen.
MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVERRISICO
Art16.
De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.
Art17.
De clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, enz. behorende aan de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten (dat zij betaald wezen of niet) blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van alle verantwoordelijkheid ontlast. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg voor de verschuldigde sommen mogen weergehouden worden.

 

BETALING – BEVOEGDHEID
Art18.
Een voorschot, gelijk aan één derde van het bedrag van elke bestelling, zal bij bevestiging hiervan moeten betaald worden. De factuur is kontant betaalbaar ter woonplaats van de leverancier, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De wissels, checks, mandaten of kwitanties, brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Niet-betaling op de vastgestelde datum legt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de opdrachtgever en interest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, op basis van de nationale discontovoet, verhoogd met 2% maar met een minimum van 12%

WANNEER EEN FACTUUR NIET BETAALD WORDT BINNEN DE 15 DAGEN VOLGEND OP DE ONTVANGST VAN EEN TER POST AANGETEKEND SCHRIJVEN, ZAL EEN BIJKOMENDE VERGOEDING VERSCHULDIGD ZIJN GELIJK AAN 10% VAN HET BEDRAG VAN DE FACTUUR MET EEN MINIMUM VAN 24.79€
Art19
Alle betwisting valt in de bevoegdheid van de rechtmachten van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.

 

Back to Top